Uitgelicht

Een selectie van GroenLinks standpunten die binnenkort overgenomen worden in het definitieve verkiezingsprogramma. Tekstueel kunnen dan nog wijzigingen plaatsvinden, maar uit de korte statements blijkt welke richting GroenLinks op wil met de politiek in de gemeente Midden-Groningen. De (willekeurige) selectie geeft geen prioriteiten aan, maar biedt wel een doorkijkje waarin duidelijk wordt welke richting GroenLinks kiest.

Overheid in relatie tot individu, dorp en wijk

De afstand tussen raad, burgemeester en college enerzijds en de inwoners anderzijds is zo klein mogelijk. Met korte lijntjes vormen bestuur en inwoners een eenheid in een grotere gemeente. De gemeente wordt meer en meer de bondgenoot van de inwoners.

Bewoners weten vaak zelf wel wat in hun wijk een goede speel- of ontmoetingsplek is, waarvan iedereen gebruik kan maken. Zij moeten dan ook een grote rol hebben bij de inrichting van hun omgeving.

Iedere wijk en dorp krijgt –afhankelijk van de ingediende plannen - een budget toegewezen. Daarmee krijgt de gemeenschap op kleinere schaal zeggenschap en autonomie over de eigen leefomgeving. De gemeente ondersteunt de burgerinitiatieven zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door overbodige hinderlijke regels af te schaffen. Bovendien kan de gemeente een rol spelen met een financiële stimulans, met name wanneer het duurzame initiatieven betreft.

Kinderen, jongeren en volwassenen hebben een omgeving nodig waar het veilig is, waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten. Voldoende wijk- en buurtcentra en uitdagende speelruimte, plus hangplekken voor de oudere jeugd, brengen een prettige woonsfeer dichterbij.

De gekozen volksvertegenwoordiging neemt besluiten voor de inwoners van Midden-Groningen. GroenLinks geeft vanuit zijn eigen ideeën en idealen vorm aan de wensen van de Midden-Groningers die op de partij hebben gestemd.

Wat digitaal kan worden aangevraagd (vergunningen etc.) wordt mogelijk gemaakt, maar een loket met een direct menselijk contact blijft bestaan.

 

Natuur, energie en duurzaamheid

Samen zorgen we ervoor dat de belasting op de natuur en onze directe omgeving zo laag mogelijk is. Dat geldt ook voor het afvalbeleid. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheden, naar kan dat niet alleen. Iedere inwoner wordt (financieel) geprikkeld om gft, plastic, blik, glas, papier, kca en restafval te scheiden en apart aan te bieden. Als dit niet voldoende resultaat geeft, valt de denken aan een verplichting tot scheiden.

De vervuiler betaalt, inwoners betalen voor hun eigen (rest-)afval. Grof afval, puin en bouwmaterialen kunnen tegen betaling aangebracht worden op het AAP (AfvalAanbrengPunt). In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken in het kader van armoedebeleid.

Elk mens is mede verantwoordelijk voor een schone omgeving. Voorlichting en beroep doen op het ‘gezonde verstand’ helpen daarbij meer dan een strikt sanctiebeleid.

GroenLinks zal niet meewerken aan uitbreiding van de intensieve veehouderij, vermeerdering van de mestopslag of aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. GroenLinks geeft ruim baan aan biologische boeren, die op een natuurvriendelijke wijze produceren.

De gemeente doet er alles aan om de overgang naar schone energie te bespoedigen.

Windmolens zijn binnen de gemeente Midden-Groningen welkom, mits de inwoners bij de plaatsing en bouw betrokken worden. De inwoners in de directe omgeving moeten (financieel) kunnen profiteren van de opbrengsten en er mag geen onnodige overlast ontstaan. Dat laatste is in Meeden wel het geval, de molens staan te dicht op de woningen gepland.

Groen en duurzaamheid zijn niet in geld uit te drukken. GroenLinks vraagt een actieve rol van de gemeente om van Midden-Groningen een groene, energie neutrale gemeente te maken en hierin fors te investeren. De inwoners (en hun kinderen) profiteren op diverse manieren van duurzame energieprojecten. Soms financieel, soms door een groene en schone leefomgeving.

De mens leeft niet alleen in de wereld, flora en fauna verdienen evenzeer aandacht en de bescherming die noodzakelijk is. De dierenbescherming laat nog te veel te wensen over. Dat moet zorgvuldiger en beter.

Rond oud en nieuw is de luchtvervuiling op z’n hevigst. Vuurwerk is daarbij een grote boosdoener en levert veel overlast op. De gemeente wijst locaties aan waar wél vuurwerk mag worden afgestoken. Handhaving is erg lastig, maar niets doen inzake vuurwerk behoort tot het verleden.

 

Welzijn en Zorg

Ruim twee jaar geleden kreeg de gemeente nieuwe taken toebedeeld vanuit rijk en provincie. De WMO, de jeugdzorg en de participatie. Tegelijkertijd kwam er minder geld beschikbaar om deze taken uit te voeren.

De komende jaren wordt het zwaar om de kwaliteit in de (jeugd-)zorg te kunnen waarborgen. Een gebrek aan geld mag nooit een reden zijn om minder zorg te leveren. We kijken niet alleen naar de portemonnee, maar we kijken naar de vraag van de mensen.

Er moet volop ingezet worden op jonge kinderen, het kind staat centraal. Wachttijden moeten zo kort mogelijk zijn, vooral om escalatie van problematiek te voorkomen.

De zorg is duur maar moet altijd voldoende zijn. Rijkere mensen betalen daarom meer voor de zorg (WMO) om daarmee de armere mensen te helpen.

De scholen moeten gezond eten aanbieden in de kantine om de bewustwording te vergroten en de gezondheid van kinderen te bevorderen.

Gereguleerde wietteelt zou landelijk beleid moeten zijn, GroenLinks Midden-Groningen staat er open voor.

 

Werkgelegenheid, inkomen en armoedebestrijding

GroenLinks wil op diverse wijzen investeren in de bestrijding van armoede. Solidariteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dit is waar GroenLinks naartoe wil:

Iedereen heeft een financiële basiszekerheid. Dat betekent een gemeentelijk ruimhartig minimabeleid voor iedereen onder de 130% van de bijstandsnorm.

GroenLinks wil in Midden-Groningen het basisinkomen invoeren. De eerlijkheid gebiedt er bij te vermelden: voor zover mogelijk en voor zover toegestaan binnen wet- en regelgeving. 

Corporaties, energieleveranciers en andere instanties kunnen vroegtijdig signalen afgeven bij de gemeentelijke kredietbank, -of het sociaal team - zodat de betalingsachterstanden niet onoverkoombaar hoog oplopen. Er moet gericht naar een vorm gezocht worden, die binnen de (privacy-)wetgeving valt. De klant geeft actief toestemming om de persoonlijke gegevens te delen.

De kleding- en voedselbanken zijn instellingen die momenteel helaas noodzakelijk zijn. De gemeente heeft hier een (armoede-)zorgplicht. Binnen enkele jaren moeten voedsel- en kledingbank overbodig worden, onder meer door de invoering van het basisinkomen.

GroenLinks wil investeren in de bestrijding van armoede. De inwoners van Midden-Groningen zijn solidair met elkaar, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De bijstandsuitkering is een belangrijk vangnet. We zijn streng aan de poort: als er werk is, krijgt iemand dat aangeboden. Eenmaal in de bijstand zijn we ruimhartig. Maatwerk en vertrouwen zijn leidend in het beleid dat GroenLinks wil. Verplichting is dat niet.

Zolang het basisinkomen nog geen landelijke vanzelfsprekendheid is, kan de gemeente experimenteren door bijvoorbeeld mensen in de bijstand en ouder dan 50 jaar vrij te stellen van de sollicitatieplicht.

Iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij de sociale dienst krijgt zinvolle werk-leertrajecten aangeboden. In goed overleg (zonder verplichtend karakter) tussen werkgever, werkzoekende en sociale dienst leiden deze trajecten tot betaald werk.

Opdrachten van de gemeente gaan naar lokale ondernemers, zodat het werk door de plaatselijke bevolking wordt uitgevoerd.. Is de gemeentelijke opdracht te complex, dan wordt verder gezocht.

Toerisme is van belang voor Midden-Groningen. We denken daarbij met name aan een verbindend netwerk van fietspaden zoals in het Roegwold, Duurswold en vele andere streken Ook boeren kunnen andere dan de gebruikelijke diensten leveren, zoals kamperen bij de boer, theetuin), productenverkoop, educatie, zorg, natuurbeheer. Recreatiegebieden kunnen (financiële) ondersteuning krijgen, mits natuurwaarden behouden blijven.

Startende ondernemers kunnen met microkredieten of startersleningen op gang gebracht worden. Een starterslening voor nieuwe huiseigenaren moet mogelijk zijn en vraagt om een zorgvuldige afweging.

 

Cultuur, culturen en onderwijs

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Midden-Groningen biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven, ongeacht de procedurele fase waarin ze zich bevinden. Samenleven vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als ingezetenen

Vrijwilligers werken onbezoldigd met veel enthousiasme actief in het verenigingsleven (bestuurlijk of uitvoerend), ze zijn druk doende met hun mede-inwoners, of ze organiseren een activiteit op het gebied van ontmoeten, cultuur of sport. Van al deze mensen kan de politiek veel leren. GroenLinks wil dat Midden-Groningen deze initiatieven stimuleert met raad en daad.

Kennismaking met professionele (straat-)kunst verrijkt het leven en ondersteunt de amateur.

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Midden-Groningen biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen volwaardig inwoner in onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving.

Net als cultuur is ook de sport een verbindende factor tussen inwoners. Vanzelfsprekend dienen daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn, zodat er een goede spreiding van sport - en culturele voorzieningen over de hele gemeente tot stand komt. Samenwerking tussen de clubs is daarbij essentieel.

Cultuur en het beoefenen van kunstvormen dragen bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen gezamenlijk zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat iedereen van jongs af aan toegang heeft tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.

De bibliotheek, de muziekschool, de sportclub, de kinderboerderij … enzovoort, zijn locaties waar geleerd kan worden (jong en oud). GroenLinks wil deze buitenschoolse voorzieningen en activiteiten zoveel mogelijk in stand houden.

GroenLinks heeft de ambitie om samen met de inwoners culturele voorzieningen te behouden. En dat kan in bepaalde gevallen ook zijn met ondersteuning in financiële zin.

Het (praktisch) onderwijs en werkgelegenheid sluiten nog te vaak niet goed op elkaar aan. Werkleerprojecten en stages helpen om de verschillen te verkleinen. De gemeente kan de contacten tussen scholen en het bedrijfsleven stimuleren en faciliteren.

Veiligheid is een belangrijk thema voor jong en oud. .. De invoering van zwemles op scholen is gewenst, zeker voor de kinderen die van huis uit nooit gestimuleerd worden om een zwembad te bezoeken.

 

Wonen en (verkeers-)veiligheid

Preventie is altijd te verkiezen boven repressie. Op enkele heikele plekken is cameratoezicht wenselijk om vandalisme en criminaliteit tegen te gaan. Maar daar moet zeer terughoudend mee worden omgegaan, de privacy van de mens is een groot goed.

Voor de veiligheid van wandelaars, fietsers en spelende kinderen mag binnen de bebouwde kom niet harder gereden worden dan 30 km/h. Op enkele doorgaande wegen kan bij hoge uitzondering de norm opgeschroefd worden tot 50 km/h.

Er wordt teveel nadruk gelegd om zo snel mogelijk van de ene plek naar de andere plek te gaan. Het gevolg daarvan is een extra belasting voor het milieu en komt de verkeersveiligheid in het geding. Om geluidsoverlast en milieuschade te beperken zet de gemeente zich in voor een lagere maximumsnelheid op de A7.

De demografische krimp is in sommige gemeenten een gegeven. Maatregelen zoals sluiting van een school kan noodzakelijk zijn. Zeker wanneer de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Wij willen werken aan een passend voorzieningenniveau en bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid. Dat vraagt om creatieve oplossingen: woningen bouwen als er uitzicht is op aanwas op de langere termijn, slopen als verpaupering dreigt.

Het is zaak om ons sterk te maken voor een gedurfd woningbouwprogramma, met stedenbouwkundig en landschappelijk goed ingepaste nieuwbouwmogelijkheden. Hierbij mag de sociale woningbouw en de bouw voor seniorenwoningen niet achterblijven.

Om aardbevingen en bodemdalingen te voorkomen moeten alle mijnactiviteiten fors worden teruggedraaid, zo mogelijk tot nul.

Met tiltmeters ben je voortdurend aan het monitoren. Een vereiste, want een beving is geen statisch proces. De gemeente werkt mee aan plaatsing en verhaalt de kosten uiteindelijk op de NAM.

GroenLinks wil een aardbevingsfonds. Alle schade moet gecompenseerd worden en er moet geïnvesteerd worden in werkgelegenheid. Om aardbevingen te voorkomen moeten alle mijnactiviteiten fors worden teruggedraaid.