Mede op aandringen van GroenLinks raadslid Henk Bos heeft de voltallige raad van Midden-Groningen bezwaar aangetekend bij de Raad van State in Den Haag over het instemingsbesluit Groningenveld 2018-2019. Het college heeft eveneens beroep aangetekend, maar de raad doet dat om daarmee een extra sterk geluid te laten horen aan de minister. Immers, het college is formeel geen volksvertegenwoordiger, maar dat is de raad wel. Geen enkele fractie heeft tegengestemd, dus de inwoners van Midden-Groningen zijn allemaal vertegenwoordigd in het beroep. 

In dezelfde raadsvergadering heeft de voltallige raad ook ingestemd met een motie over het startdocument van de Nationaal Programma Groningen (NPG). GroenLinks fractievoorzitter Mariët Bosman bracht de motie in. Beide onderwerpen laten zien dat de raad weliswaar nauw samenwerkt met het college, maar uiteindelijk ‘de baas’ is in de gemeente (en dus de inwoners zelf!!!)

Motie: Het startdocument Nationaal Programma Groningen (NPG)

Spreekt als zijn mening uit dat: het NPG alleen kan slagen als alle betrokkenen, ieder vanuit de eigen rol en taak, zich inzetten en verantwoordelijk weten voor de gezamenlijke doelstellingen in het NPG/ het nieuwe perspectief voor Groningen;

- De regionale volksvertegenwoordigingen, Provinciale Staten en betrokken raden, de ruimte en tijd moet worden geboden om zich te buigen over een duurzame governance structuur die recht doet aan het belang van een voortvarende uitvoering van het NPG enerzijds en de rol van de volksvertegenwoordigingen als kadersteller en controleur anderzijds.

Verzoekt het college om: Bij de kwartiermakers aan te dringen op de uitwerking van een voorstel over de governance structuur van het NPG die recht doet aan de eigenstandige positie van de volksvertegenwoordigingen;

- Het voorstel van de kwartiermakers over de governance samen met het uitgewerkte startdocument voor te leggen aan de raden en staten zodat zij zich hierover kunnen uitspreken vóórdat het definitieve NPG wordt vastgesteld.