Samen met Gemeentebelangen Midden-Groningen heeft Henk Bos een motie ingediend om de gemeenteraad en de inwoners in een betere positie te brengen. Centraal staat daarin de vernieuwingsopgave voor de dorpen en buurten. Diverse fracties gaven al in een eerder stadium aan meer 'vuist' te maken tegenover de Rijk in het aardbevingsdossier. Met name de aanpak in Overschild moet over de hele gemeente uitgerold worden. Met de motie wil GroenLinks de portefeuillehouder een hart onder de riem steken. Hieronder staat de tekst van de volledige motie, zoals is ingediend tijdens de raadsvergadering van 31 mei jongstleden.  

De gemeenteraad van Midden-Groningen in vergadering bijeen dd 31 mei 2018:

*Beseft maar al te goed dat het uitspreken van treurnis (in een eerdere motie) verplichtingen schept voor alle betrokken partijen, zeker ook voor de Gemeente Midden-Groningen.Als eerste her-ingedeelde , versterkte gemeente wil haar raad mede verantwoordelijkheid nemen voor het doorbreken van de ontstane bestuurlijke impasse.

*Beseft evenzeer dat het vertrouwen in de overheid, in de politiek en in de (lokale) democratie in het geding is en terug gewonnen dient te worden.

*Constateert dat er bij de vertrouwensbreuk in het bestuurlijk overleg ten onrechte een tegenstelling is gesuggereerd tussen de versterkingsopgave en een programma voor dorps/wijk-vernieuwing.

*Stelt dat het perspectief van dorps/wijk-vernieuwing voorop moet staan en de basis moet leggen voor een gezonde toekomst van de 62.000 Midden-Groningers; de Raad is ook overtuigd van de mogelijkheden van Midden-Groningen een bijdrage te leveren aan de regionale en nationale economie en wil dat aannemelijk maken met behulp van een meer-jaren plan Midden-Groningen 2030. Dat moet gebaseerd zijn op vernieuwingsplannen per dorp/wijk en op afspraken met burgers.

*Stelt voor om van de zomer geen tijd te verliezen en in het bestuurlijk overleg een tijd van 12 weken te nemen om dat plan te maken. Dat kan tevens dienen als een realistischer basis voor inschattingen van de in het hele aardbevingsgebied noodzakelijke inspanningen en investeringen (publiek zowel als privaat). Zij neemt daarbij aan dat het kabinet in de ministers ven BZK (voor de integraliteit en de volkshuisvesting) en van EZ (voor de versterking/gaswinning en voor de duurzaamheidsopdracht) in die zelfde perioden hun plannen zullen concretiseren.(waar mogelijk en noodzakelijk uiteraard met tussentijds overleg.)

*Stelt voor de uitkomsten van beide processen zo spoedig mogelijk na het reces te presenteren aan onze Raad en aan de Staten en Tweede Kamer. Op basis daarvan kunnen dan in de begrotingen vanaf 2019 de nodige bedragen gereserveerd worden. Uitgangspunt is dat alleen maar uitgekeerd wordt op basis van goedgekeurde plannen. (Uit te werken in afspraken naar analogie van de stadsvernieuwing.)

*Stelt voor als meerjarenperspectief een periode van 12 jaar te nemen, inschattend dat een dergelijke termijn de rust oplevert om de opdrachten goed te kunnen uitvoeren en te kunnen voorzien van een goed gefundeerde financiering. De voor de versterking te reserveren bedragen dienen ingezet te worden als katalyserend en aanvullend ten opzichte van de vernieuwing, eveneeens op basis van goed te keuren plannen.

*Vraagt van het College met een voorstel te komen hoe de gevraagde inspanningen ten behoeve van het plan 2030 te mobiliseren en te organiseren en doet dat in het volste vertrouwen dat daarmee voortgebouwd kan worden op de tot nu toe door de Raad zeer gewaardeerde inspanningen ten behoeve van de pilot Overschild.

*Stelt voor als Raad nadrukkelijk medeverantwoordelijkheid te nemen voor het proces door uit haar midden een commissie in te stellen die coórdineert bij het onderhouden van contacten met het parlement en die ondersteunt bij het ontwikkelen van beleidskaders, bij het controleren op de inhoud en voortgang en bij het winnen van vertrouwen bij de bewoners.

Tot zover de motie