Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zijn op vijf juli diverse GroenLinks moties (en ondersteund door wisselende partijen)  behandeld. Ook andere amendementen of moties passeerden de revue, meestal met steun van GroenLinks. De onderwerpen waren divers, maar niet ieder onderwerp werd gehonoreerd. Eén van de moties betrof het onderhoud van fietspaden, waarmee schoolgaande kinderen een veilige schoolroute wordt gegarandeerd. Het college heeft aangekondigd, zoals GroenLinks vroeg, dat nog vóór het nieuwe schooljaar begint het fietspad aan het Egypteneinde opgeknapt zal worden. Dit slecht onderhouden fietspad, waar veel schoolkinderen gebruik van maken, zou anders pas over enkele jaren aangepakt worden. Het college heeft ook toegezegd dat andere fietspaden waar veel schoolgaande kinderen langskomen een hogere prioriteit zullen krijgen bij herstel en verbetering. Deze motie hoefde niet in stemming te worden gebracht. Maar er waren nog meer moties en amendementen.

Een andere motie betrof de jongeren. Onderzocht dient te worden welke wensen er leven onder de jongeren in onze gemeente, en welke mogelijkheden er zijn om samen met de organisatie ‘Jimmy’s’ en Kwartier Zorg en Welzijn activiteiten mogelijk te maken. Het college is aangespoord om hiervan werk te maken. Daarmee moet Midden-Groningen aantrekkelijker worden voor jongeren. In dezelfde motie is ook gevraagd om meer aandacht voor huisvesting voor studenten, die in de stad te weinig woongelegenheid vinden. 

Niet alle moties zijn overgenomen door het college. Een derde motie/amendement door GroenLinks opgesteld heeft het niet gehaald. Daarin werd onder meer gevraagd in Midden-Groningen één loket te organiseren waar burgers terecht kunnen met al hun onzekerheden en vragen over alle bodem-activiteiten. Niet alleen de gas-  en zoutwinning, maar ook de trillingen veroorzaakt door bijvoorbeeld zwaar verkeer, de waterstanden of wat ook maar. Deze motie werd niet ondersteund door de coalitiepartijen en is dus verworpen.

Moties afkomstig van andere partijen (al of niet ondersteund door GroenLinks) zijn  ook bekrachtigd tijdens dezelfde vergadering. Een motie van de PvdA over de voedselbank, van de VVD over bermbeheer en van de SP over fairtrade.  

Een D66 motie over een betere match tussen onderwijs en het bedrijfsleven, mee ondertekend door GroenLinks is aangehouden, in afwachting van de plannen van het college. Hetzelfde geldt voor een motie over duurzaamheid, ingebracht door D66. Deze wordt opgepakt door het college. We zijn in afwachting wat er op het gebied van duurzaamheid gaat gebeuren.