ChristenUnie, Gemeentebelangen Midden-Groningen en de VVD stemden tegen, maar de GroenLinksmotie ‘Haalbaarheidsonderzoek Dag-programmering Onderwijs.’ is 17 oktober door de overige partijen overgenomen. Net als zoveel andere gemeenten heeft Midden-Groningen te kampen met grote tekorten in het sociaal domein. Bezuinigingen zijn noodzakelijk om de begroting toch sluitend te krijgen. Die bezuinigingen betekenen echter niet dat er een oplossing is gevonden waarmee de jeugdzorg ´gered´ is. Integendeel, er is een neerwaartse spiraal ingezet, veel preventieve maatregelen sneuvelen, waardoor er weinig licht gloort in de toekomst. GroenLinks wil met de motie een andere weg inslaan. In haar motie zijn niet de bezuinigingen leidraad, maar wordt een begin gemaakt die naar een mogelijke oplossing leidt. De toekomst wordt met een positieve blik tegemoet gezien. Voor verbeteringen (ook financieel) in het sociaal domein hoeft Midden-Groningen niet zelf het wiel uit te vinden, in Rotterdam zijn al goede meetbare resultaten geboekt met een zogenoemde ‘Dag-programmering’ binnen het onderwijs. De motie vraagt het College om een haalbaarheidsonderzoek te (laten) doen naar deze ‘Dag-programmering’ van het basisonderwijs. Kan dat ook in Midden-Groningen?

schoolprogramma = onderwijsprogramma + dag-programmering

Het reguliere schoolprogramma wordt met een aantal activiteitsuren uitgebreid, dat is essentieel voor het project: ‘Dag-programmering’. Deze uren zijn voor alle groepen in het primair onderwijs. Ze kunnen zowel binnen als buiten school worden gerealiseerd, op verschillende tijdstippen. Met de ‘Dag-programmering’ worden de onderwijsresultaten en de sociaal-emotionele vaardigheden verbeterd. Onder meer door inzet op de cognitieve vakken, en extra aandacht voor de fysieke en psychische ontwikkeling van de schoolkinderen. Daarnaast bevorderen de extra uren de culturele ontwikkeling. De scholen houden zelf de regie, stellen zelf het programma-ontwerp op en de gemeente betaalt uiteindelijk de extra kosten. Een voordeel van de Rotterdamse werkwijze is de ont-zorging van de (jeugd)hulpverlening en andere professionals, waarmee op den duur een besparing optreedt in het sociaal domein.

Geldstromen

Het project zal op den duur geld besparen, middelen die anders aan de jeugdzorg besteed moeten worden. Voor het zo ver is, moet er eest geïnvesteerd worden. Het gevraagde haalbaarheidsonderzoek, in samenwerking met het onderwijs, moet uitwijzen op welke wijze het Rotterdams project in Midden-Groningen uitgevoerd zou kunnen worden. Als de Dag-programmering wel degelijk zinvol is in onze gemeente – de verwachtringen zijn positief – moet er (subsidie-)geld gevonden worden om de eerste stappen te kunnen zetten. Het Nationaal Programma Groningen, dat niet expliciet bedoeld is voor het opvullen van gaten die de overheid laat vallen, is zo’n mogelijke geldbron. In Rotterdam zijn andere fondsen aangeboord voor de financiering, wellicht zijn er voor Midden-Groningen ook andere betalingsmogelijkheden. Uiteindelijk zullen de investeringen meer opleveren, dan de bezuinigingsvoorstellen die het college nu voorstelt.

Spiraal omhoog

De GroenLinks-motie biedt weliswaar geen acute oplossing voor de financiële problematiek, maar is zeer de moeite waard om de neerwaartse spiraal om te buigen. Onderwijswethouder Drenth is wel enthousiast over het GroenLinks idee, maar benadrukt dat de uitvoering van de motie ‘van onderop’ moet komen, hij zal met het onderwijs overleggen of er voldoende animo is. Met die opmerking kan de GroenLinks fractie goed leven, immers de uitvoering van de Dag-programmering is sterk afhankelijk van de inzet van de juffen en de meesters. Deze mensen moeten op hun beurt weer voldoende ondersteund worden door ouders en vrijwilligers. Met voldoende draagvlak kan er een kanteling plaatsvinden in de bezuinigingsspiraal.